Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Droomsuiker is een winkel en webshop voor geboortekaartjes, doopsuiker en geschenkartikelen, uitgebaat door Tine Goris  (BTW nummer BE 0644.699.810). 

Handelsnaam: Droomsuiker

Telefoonnummer: 0478/791481
E-mailadres: droomsuiker@gmail.com
Adres winkel: Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Droomsuiker, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Tremelo, Van Maelelaan 63, BTW BE 0644.699.810, (hierna 'Droomsuiker') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Droomsuiker moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Droomsuiker aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  Alle prijzen zijn exclusief drukwerk.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Verzending naar uw thuisadres gebeurt met Bpost.  Volgende tarieven zijn van toepassing:

 • België
  • Minder dan 10kg: €   6,20
  • Meer dan 30kg:    €  10,70
 • Nederland
  • Minder dan 10kg: € 16,40
  • Meer dan 30kg:    € 39,69

Helaas leveren wij niet buiten België of Nederland.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Droomsuiker niet. Droomsuiker is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Droomsuiker is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op droomsuiker@gmail.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Droomsuiker. Droomsuiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant kiezen uit volgende bezorgmethodes:

 • Verzenden
 • Ophalen

Opteert de klant voor ‘Verzenden’ dient het bezorgadres ingevuld te worden en wordt op basis van het totaal gewicht van de gekochte goederen de correcte verzendwijze aangeboden:

 • België --- kg
 • Nederland --- kg.

Droomsuiker is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  Zo kan Droomsuiker de bestelling annuleren indien het bezorgadres niet overeen komt met de gekozen verzendwijze.  Droomsuiker verplicht zich bij weigering van de bestelling er toe om eventuele betalingen binnen de 3 werkdagen terug te storten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via Bancontact
 • via Ideal

Zodra de Klant een bestelling geplaatst heeft ontvangt de Klant een bevestigingsmail.  Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene voorwaarden.

Indien de bestelde artikelen in aanmerking komen voor drukwerk (geboortekaartjes, labels en stickers) zal Droomsuiker de Klant binnen de 3 werkdagen contacteren om het drukwerk te bespreken.  Alle prijzen zijn exclusief drukwerk.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of Nederland.

De levering gebeurt door Bpost.  Leveringskosten zijn vermeld in Artikel 2: Prijs

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Leveringen worden uitgevoerd door Bpost en bezorgd op het door de Klant aangegeven bezorgadres van maandag tot zaterdag, niet op zon- en feestdagen.

Droomsuiker verbindt zich er toe om na het plaatsen van de bestelling de artikelen zo snel mogelijk te verzenden. Droomsuiker is niet aansprakelijk in geval van vertragingen door de bezorger. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Droomsuiker.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Droomsuiker was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Droomsuiker.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Droomsuiker te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Droomsuiker.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Droomsuiker (Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo, e-mail: droomsuiker@gmail.com, tel. +32478791481) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (Bijlage 1).

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Droomsuiker heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Droomsuiker, Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Droomsuiker zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Droomsuiker alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Droomsuiker op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Droomsuiker geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Droomsuiker betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Suikerbonen
 • Snoep
 • Chocolade
 • Drukwerk

Omwille van volgende redenen:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (drukwerk);
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (voeding);
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (voeding)

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Droomsuiker en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Droomsuiker.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Droomsuiker zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Droomsuiker is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478791481 via e-mail op droomsuiker@gmail.com of per post op het volgende adres Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Droomsuiker beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Droomsuiker zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Droomsuiker respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Bestelling via de webshop (Shopify platform):

De gegevens die gevraagd worden van de Klant teneinde een bestelling via de webshop tot een goed einde te brengen zijn:

  • Naam + voornaam, adres, e-mailadres
  • Deze gegevens worden door de Klant zelf verstrekt en worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Enkel het personeel van Droomsuiker heeft inzage in deze gegevens.
 • Nieuwsbrieven 

  De Klant kan zich inschrijven op nieuwsbrieven van Droomsuiker.  Hiervoor wordt het mail adres van de Klant toegevoegd aan een mailbestand van Droomsuiker.

  Afmelden kan op elk moment: onderaan iedere mailing vindt de Klant de mogelijkheid zich af te melden of door een mail te versturen naar droomsuiker@gmail.com

  • Mail

  Mails mbt drukwerk bevatten vaak persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en gewicht .  Persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in functie van het gewenste drukwerk.  Mails worden bewaard op Cloud services van Google (Gmail).

  • Sociale media 

  Droomsuiker is actief op sociale media, met name Facebook en Instagram.  Berichten van de Klant zullen bewaard worden op de Cloud services van Facebook en Instagram.

  Gepersonaliseerde artikelen van de Klant mogen enkel na toestemming van de Klant gebruikt worden op de sociale media account van Droomsuiker

  • Betalingsgegevens:

  Voor het afhandelen van betalingen maakt Droomsuiker gebruik van Mollie.  Mollie registreert volgende gegevens:

   • Naam + voornaam, adres
   • betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Droomsuiker, Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo, droomsuiker@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten [Droomsuiker, Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo, droomsuiker@gmail.com

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Droomsuiker heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Droomsuiker houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op droomsuiker@gmail.com.

   

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  Volgende cookies worden gebruikt:

  • Shopify cookies
  • Mollie cookies
  • Sociale media cookies (Instagram en Facebook)

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Droomsuiker om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Droomsuiker. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

   

  Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   

   

  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

   

  Aan Droomsuiker, Van Maelelaan 63, 3120 Tremelo, droomsuiker@gmail.com

   

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

   

  Naam/Namen consument(en) :

  Adres consument(en) :

   

  Handtekening van consument(en)

  Datum :

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.